MertinaMassage

Purmerend

MertinaMassage praktijk; Aryuveda en Klassieke massage

 

Home

 

Ayurveda, wat is dat?

 

Ayurvedische Massage

 

Beleving

 

Ayurveda Varianten

 

Klassieke Massage

 

Etherische Olien

 

Tarieven & Informatie

 

Links & Downloads

 

vooraankondiging

 

disclaimer


Privacy AVG


MertinaMassage

J.P.Sweelinckstraat 1

1443MA Purmerend

Tel.: 06-53350076

KvK 59855134

ed@mertinamassage.nl

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Deze website en al haar uitgebrachte informatie is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts en/of medisch specialist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn/haar persoonlijke gezondheidssituatie.Ayurvedische Natuurkundige behandelingen die door Mertinamassage worden gegeven zijn geen vervanging van een medische behandeling, doch aanvullend en/of ondersteunend daaraan.De samenstelling van deze site en alle informatievoorziening is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Mertinamassage, haar medewerkers en adviseurs geen enkele aansprakelijkheid. Mertinamassage, haar medewerkers en adviseurs aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op externe sites waarnaar op deze site wordt verwezen.

Website Reglement van Mertinamassage
Dit reglement is van toepassing op het gebruik (of onderdelen van) deze website door de bezoeker. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage.
Doel en gebruik van de website
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Mertinamassage. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de programma's en diensten van Mertinamassage alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Mertinamassage en haar activiteiten. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot deze website (of onderdelen van) voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

Rechten op (onderdelen) website
Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Mertinamassage op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen)

gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij Mertinamassage, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mertinamassage niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van, (of onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden - waaronder begrepen brochures, nieuwsbrieven e.d. -, berusten uitsluitend bij Mertinamassage, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mertinamassage niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (of onderdelen van) die publicaties voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Karakter website
Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt een aanbod van Mertinamassage tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Het oproepen en raadplegen van deze website kan tot een opdracht leiden aan Mertinamassage tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.  

Inhoud website
Mertinamassage streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog

steeds juist, volledig of actueel is, zodat Mertinamassage geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Mertinamassage geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met Mertinamassage.

Werking website
Mertinamassage streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Mertinamassage geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
Mertinamassage heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Mertinamassage geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.
Deze website kan onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden bevatten en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Mertinamassage ingericht en worden ook niet door Mertinamassage onderhouden, zodat Mertinamassage niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.
Mertinamassage streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van, voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen ('virussen'), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Mertinamassage geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.  

Dataverkeer via website
Deze website biedt de bezoeker de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de door Mertinamassage uitgegeven e-mail inspiratiemail of nieuwsbrief. Om door Mertinamassage uitgegeven brochures te bestellen, of te downloaden.
Mertinamassage heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

Ed Kamperveen
Purmerend, juli 2012
Zie ook privacy verklaring  

Privacy
Op deze website kunnen alle functies worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website worden vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem. Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van de verstrekte gegevens plaats. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen administratie.